หน้าหลัก

   จดโดเมนใหม่

   ย้ายโดเมน

   ต่ออายุโดเมน

   Business Email

   Enterprise Email

   เว็บโฮสติ้ง (Windows)

   เว็บโฮสติ้ง (Linux)

   SSL Certificates

   เว็บสำเร็จรูป

   Software

   ติดต่อเรา
   

 
โดเมนเนม .TH


  เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .CO.TH 

เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .co.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ
แบบที่หนึ่ง คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร
               - ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กรได้
               - หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น

       1. องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย
           เอกสาร : หนังสือรับรองบริษัท, ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)
       2. องค์กรต่างประเทศ
                จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
           เอกสาร : I.    หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ
                        II.   หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
                        III.  หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ
                              - รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
                              - รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม
                                 ในชื่อ XXX.CO.TH

แบบที่สอง คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ
               - ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร
               - เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการจำเป็นต้องถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดย
                 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย

           เอกสาร : หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ
                        หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .OR.TH 


  เอกสาร : หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น

             กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น รบกวนแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย
ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า
มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง

 

 

 

  เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .AC.TH 


  เอกสาร : หนังสือจัดตั้งโรงเรียน

             กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น รบกวนทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน

 

 

 

  เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .IN.TH 

เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ
แบบที่หนึ่ง จดทะเบียนโดเมนเนมในนามองค์กร
  เอกสาร : หนังสือรับรองบริษัท, ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม), ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ
               หนังสือรับรององค์กร/club/group

แบบที่สอง จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล
  เอกสาร : สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบขับขี่ หรือ หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว

 

 

 

  เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .MI.TH 


  เอกสาร : หนังสือรับรองจาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
             (ติดต่อ พ.ต.ศราวรรธน์ รุมรัตนะ) ว่าอนุญาตให้หน่วยงาน/องค์กรของท่าน จดทะเบียน
             โดเมนเนมภายใต้ .mi.th ได้

 

 

  เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้.GO.TH 


  เอกสาร : หนังสือที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทาง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
             (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวง/กรมต้นสังกัด รับทราบ

 

 

  เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .NET.TH 


  เอกสาร : - หนังสือรับรองจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย ซึ่งรับรองสถานะขององค์กรว่าเป็นผู้ให้บริการทางด้านเครือข่าย/อินเตอร์เน็ต (ISP) หรือ
             - หนังสือรับรองจากหน่วยงานผู้ให้บริการทางด้านเครือข่าย/อินเตอร์เน็ต (ISP) ซึ่งรับรองหน่วยงานที่ต้องการจดทะเบียนโดเมนเนมนี้เป็นหน่วยงานย่อยที่ให้บริการทางด้าน เครือข่าย/อินเตอร์เน็ต (sub ISP)
 Home   Domain   Web Hosting   Business Email   Enterprise Email   SSL   Software   Contact Us  
© 2545-2566, สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดย บริษัท โก อะเฮด จำกัด ข้อตกลงในการใช้บริการ
99/917 หมู่ที่ 8 ถ.บางไผ่-หนองเพรางาย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 08-6539-9663; อีเมล์ webmaster [@] manydomain.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125549009543